Yadanar

49th St., Corner of Manaw Hari St., Hton Tone Myoe Thit, Chan Mya Tharsi, Mandalay , Myanmar