One Tain

Mandalay-Lashio St, Pan Paung Village, Kyaukme Township, Shan State , Myanmar